Søk
  • Marianne Reusch

Apropos hytteforbud

Forbudt å eie også? En ting er at det i en periode ikke var lov å være på hytta. Men hva med mer omfattende forbud. Kan du nektes å eie en hytte i Norge – hvis du for eksempel er bosatt i et annet land?
Likt for alle. I dag gjelder de samme reglene for å eie fritidseiendom i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Men man skal ikke så veldig mange år tilbake, før dette var annerledes. Frem til 2003 var det konsesjonsplikt for utlendinger som ville kjøpe fritidseiendom i Norge.


Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det for tiden er i underkant av 470 000 fritidseiendommer i Norge. For å vite hvem som er eiere, må man kombinere data fra ulike kilder, blant annet Folkeregisteret og Matrikkelen. Ikke alle disse opplysningene er offentlig tilgjengelige. Men denne oversiktsartikkelen fra 2018 viser at statsborgere fra 167 forskjellige land er på eiersiden i det norske hyttemarkedet.


Rettshistorien, kort fortalt. Mange av reglene som skilte mellom innenlands og utenlandsborgere forsvant i med EØS- avtalen. Da hadde retten til å kjøpe eiendom i Norge vært begrenset i over 100 år. Før Stortinget vedtok lov om norsk statsborgerret av 21. april 1888, kunne alle, også fremmede stater, fritt erverve fast eiendom i Norge.Konsesjonsloven. Begrensningene i statsborgerrettsloven fra 1888 ble i 1917 avløst av konsesjonsloven. Den fastsatte (i § 19) at utlendinger, for å kjøpe eiendom i Norge, måtte ha «tillatelse fra Kongen» - altså konsesjon. Tidsriktig kommentarutgave til konsesjonsloven fra 1917 kan leses her på Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle.


Fri flyt av kapital. Konsesjonsplikt for utenlandsboende som ønsket å kjøpe eiendom til fritidsformål i Norge ble opphevet i 2003. Hovedbegrunnelsen var forpliktelsene etter EØS-avtalen om fri bevegelse av kapital. Omsetning av fast eiendom er en del av dette.

Lovgivningen kan som hovedregel ikke forskjellsbehandle nordmenn og andre EØS-borgere når det gjelder adgangen til å kjøpe eiendom. I dag er utenlandske statsborgere underlagt de samme konsesjonsregler som norske borgere.


Ikke alt kan brukes som hytte. I følge SSBs statistikk for bygningsmassen er omkring 7% av hyttene helårsboliger benyttet som fritidsbolig. Dette er ofte helt i orden. Men visse eiendomskjøp krever konsesjon eller forutsetter en bestemt bruk, uavhengig av statsborgerskap. «Hytteforbud» kan altså være en konsekvens av regler om konsesjonsplikt, eller bestemmelser om arealformål i reguleringsplanen.

Hytteforbud er kanskje ikke noe nytt? Der er bare mer vanlig kjent som boplikt.