Søk
  • Marianne Reusch

Bokverk om plan- og bygg

Fyldige kommentarer til alle lovens bestemmelser. Inkludert veiledning til lovendringer og oppdateringer fra doms- og forvaltningspraksis. Dette er kort oppsummert beskrivelsen av årets viktigste bokutgivelse på plan- og bygningsrettens område.

Foto: Aisha Rana

Hovedredaktørene Frode A. Innjord og Liv Zimmermann er begge veteraner i bransjen. Frode sto også til rors da førsteutgaven kom for ti år siden.


Hvordan jobber man med å skape et brukervennlig oppslagsverk innenfor et såpass omfattende fagområde?


- Lagarbeid, svarer de to erfarne advokatene unisont, og er raske til å trekke frem at et team fra eiendomsavdelingen i advokatfirmaet Hjort står sammen om dette.


Hvor skal man begynne? Til sammen over 1000 boksider, fordelt på to bind. Dette er mye, selv for de spesielt interesserte av oss.


- Nettopp dette er fordelen med en såkalt kommentarutgave, som er organisert fortløpende etter paragrafer. Du kan begynne akkurat der du vil! Det går fint å slå opp midt i boken, og starte lesingen i den lovbestemmelsen du trenger å vite mer om.

Juridisk hjemmebane Advokatene Zimmermann og Innjord er generelt husvarme innen alle de juridiske sidene av fast eiendom. Boken – eller skal vi si bøkene – er derfor hjelpsomme med å sette aktuelle problemstillinger i en større sammenheng. I stikkordregisteret finner vi for eksempel oppslagsord som «festetomt», «kulturminne», «borettslag» og «eiendomsgrense», selv om dette ikke er utpregede plan- og bygningsrettslige stikkord.


Typisk tabbe. Har dere eksempel på en vanlig misforståelse som man ofte kan støte på innen plan- og bygningsrett?


- Man kan ikke alltid legge en tolkningsuttalelse ukritisk til grunn. Det er fort gjort at en vurdering av et helt konkret og særegent spørsmål tillegges alt for stor og generell betydning. Man må ha et særlig bevisst forhold til kildene på dette området hvor det er en tett jungel av uttalelser, forarbeider, prinsippavklaringer, og forvaltningspraksis av ulik karakter.

Noe av det vi bidrar med, er å stille spørsmål.

Har dere en favorittparagraf i plan- og bygningsloven?


Frode: Her må jeg svare § 1-8 om byggeforbudet i 100-metersbeltet. Bestemmelsen er en videreføring av det strandsonevernet som ble innført i Norge på 1960-tallet, og er den viktigste bestemmelsen i loven når det gjelder å sikre allmenhetens rett til ferdsel og opphold i områdene langs sjøen.


Liv: Mitt svar er § 19-2 om dispensasjoner. Anslagsvis 80 % av min arbeidstid handler om plan- og bygningsrett. Og innenfor dette arbeider jeg mye med dispensasjonsbestemmelsen som byr på mange utfordringer og muligheter, både på godt og vondt.


Feil med konsekvenser. Hvis dere hadde fått endre én bestemmelse i loven, hva skulle det vært?


Frode: Jeg ville inntatt en bestemmelse i loven som gjorde unnlatt konsekvensutredning til en ubetinget ugyldighetsgrunn. En konsekvensutredning er en formalisert utredningsprosedyre som har til formål så sikre at virkninger for miljø og samfunn blir klarlagt gjennom en åpen og demokratisk utredningsprosess. Høyesterett har så langt vist liten vilje til å la brudd på slike formaliserte utredningsprosedyrer få betydning for gyldigheten av en reguleringsplan eller byggetillatelse. I dag kan derfor gjøres grove feil på dette området, uten at det får noen rettslige konsekvenser. Som dere skjønner, jeg blir aldri helt ferdig med ambassadesaken.


Forenklinger og forviklinger

Liv: Mitt grep ville være å vurdere om det virkelig kommer noe nytt og bedre ut av å gjøre endringer i plan- og bygningsloven til stadighet. Siden den «nye» plan- og bygningsloven kom i 2008, er loven endret årlig. Endringsforslag fremmes ofte utfra ønske om å vise politisk handlekraft, uten tilstrekkelig forståelse av ringvirkningene. Både av hensyn til forutberegnelighet og muligheten for å utvikle stabil praksis, hadde det vært en fordel om loven ble holdt fastere sammen over en lengre periode.


Har dere en liten hilsen til alle over hele landet som i sitt daglige virke strever med den krevende plan- og bygningsretten?


- Tør å stille spørsmål til de «vedtatte» sannhetene, og ikke minst tolkninger og prinsipputtalelser, avslutter advokatene. Som samtidig understreker at de følger dette selv også.


---o0o---

Vil du sikre deg et sett av kommentarutgaven - bli med i konkurransen der alle som

sender inn deltar i trekningen av to-bindsverket med kommentarer til plan- og bygningsloven.