Søk
  • Marianne Reusch

Elektronisk signatur

Underskrift. Selv om det meste vi foretar oss for tiden er papirløst, er plan- og bygningsloven § 21-2 klar: Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker.
Omveier. En rekke kreative, og mer eller mindre juridisk gangbare løsninger, er utviklet for å oppfylle lovens krav til underskrift i overgangen fra kulepenn til nett. En vanlig akseptert metode er å scanne den signerte papirversjonen, og levere dokumentet elektronisk. Men dette er slett ikke nødvendig, og heller ikke bedre. Egentlig er det bare en omvei.


Elektronisk byggesøknad. Enn så lenge kan elektroniske byggesøknader leveres i Direktoratet for byggkvalitets søknadsportal ByggSøk. Nye søknadsløsninger vil etterhvert overta.


Hva sier loven? Vi må starte i plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd, forvaltningsloven er en del av regelpakken. Forvaltningsloven § 15 a handler om elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen var ny i 2001.

Utgangspunktet er klart: Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon. Men hvordan?

Hva er elektronisk signatur? Nærmere regler om elektronisk kommunikasjon med forvaltningen står i eForvaltningsforskriften fra 2004. Herfra øker forvirringen. Denne forskriften har ingen egen definisjon, men viser til esignaturloven - som er opphevet. Esignaturloven ble i 2018 erstattet med loven som i kortform (!) kalles lov om elektroniske tillitstjenester. Denne loven har ingen definisjon av elektronisk signatur, så vi får støtte oss til den opphevede: "data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode." For byggesøknader er heldigvis løsningen ikke så komplisert som man kan frykte.


Elektronisk er enkelt. Byggesaksforskriften (SAK 10) § 5-1 om generelle krav til søknad og dokumentasjon gjør dette ganske enkelt:


Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom kommunen krever det.

Direktoratet for byggkvalitet har gitt nærmere veiledning til dette. Kravet til underskrift er upraktisk når man søker elektronisk. Direktoratet foreslår at ansvarlig søker oppbevarer tiltakshavers underskrift på et forpliktende dokument, for eksempel en signert utskrift av søknaden. Dette oppfyller kravet om underskrift, og kan fremlegges for byggesaksmyndighetene ved behov.