Søk
  • Marianne Reusch

Formålsparagrafen - remixed

Oppdatert: 16. april 2020

Først i loven. Plan- og bygningslovens aller første bestemmelse står i § 1-1 og handler om lovens formål. I tillegg til å være åpningsnummeret i loven, har formålsparagrafen også noen praktisk viktige funksjoner. Den brukes som et tolkningmoment, hvis det er uklart hva en lovbestemmelse betyr. Formålet gir også rammer for hvilke hensyn det kan legges vekt på i vurderinger av tillatelser, dispensasjoner og avslag.


Alt inkludert? Utfordringen med formålsparagrafen er rekkevidden. Satt på spissen er det nesten bare fred og kjærlighet som ikke omfattes av lovens formål. Dette blir enda tydeligere hvis man plukker formålsparagrafen fra hverandre, og setter den sammen på en litt ny måte.


Formålsparagrafen, remixed: Ordene nedenfor er ikke tatt ut av sin sammenheng. De er tatt ut av plan- og bygningslovens formålsparagraf. Og ordnet alfabetisk.


Fra A til Å. Lovens formål er altså å fremme/gi grunnlag for/ ivareta/legge vekt på/ samordne/sikre/ ta hensyn til:

«Alle berørte interesser og myndigheter, barn og unges oppvekstvilkår​, bruk og vern av ressurser, bærekraftig utvikling, den enkelte, estetisk utforming, forsvarlig, forutsigbarhet, framtidige generasjoner, konsekvenser for miljø​ og samfunn, langsiktige løsninger, medvirkning​, samfunnet, universell utforming​, åpenhet.»

Formål i flere lag. Dette er stikkordsmessig plan- og bygningslovens formål. Verken mer eller mindre. Jo forresten, det er mer. Flere av forskriftene til loven har også egne formålsparagrafer. Jus er som kjent et hierarki, der forskrifter er underordnet loven. I plan- og bygningsretten har vi altså formål på flere nivåer, i flere lag. Dette fører til en del (unødvendige) gjentakelser. Byggesaksforskriften (SAK 10) § 1-1 har også en omfattende formålsbestemmelse. I Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 1-1 er formålsparagrafen en litt kortere gjentakelse av noen punkter i plan- og bygningslovens formål:


"Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi."

Både SAK og TEK kunne nok like gjerne nøyd seg med å si at sagt at formålet (med forskriften) er å oppfylle formålet i loven.