Søk
  • Marianne Reusch

Lover om luftslott

Her om regler for hus som ikke finnes.

En opplagt kandidat er bustadoppføringslova, som er for avtaler om bygging av ny bolig. I samme kategori kommer formidling av leiligheter i bygg som ennå ikke er oppført (såkalt prosjektmegling), som dekkes av eiendomsmeglingsloven. Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter, også kjent som tidspartloven, har regler om avtale om deltidsbruksrett i eiendom under oppføring. Eierseksjonsloven har også sin luftslott-bestemmelse. Etter § 8 kan man seksjonere bygninger som bare foreligger på tegnebrettet, så lenge det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd og byggesaksforskriften § 6-4. Store deler av plan- og bygningsloven dreier seg egentlig om luftslott, altså planlagte hus.


Etter matrikkelloven § 25 skal bygninger registreres i matrikkelen samtidig med at det blir gitt byggetillatelse. Erfaringsmessig er det noen tillatelser som aldri blir realisert.

Byggetillatelse er tross alt bare en mulighet, ikke en plikt.

Det er derfor en viss risiko for at det finnes ett og annet luftslott i registeret over landets faste eiendommer.


Hva med boplikt, for ikke å snakke om eiendomsskatt? Kan det tenkes at man har slike plikter for ubeboelige og falleferdige rønner? Vel, la oss ikke stikke hendene for langt inn i dette vepsebolet. Men bare kort konstatere at spørsmålet er relevant. Konsesjonsloven har regler for både bebygde og ubebygde eiendommer. Det er altså nødvendig å kunne trekke denne grensen ved overdragelse av fast eiendom. Godt lesestoff om dette er å finne i Landbruks og matdepartementets rundskriv om Konsesjon, priskontroll og boplikt fra 2017. Et lite sitat, som gjelder tolkningen av konsesjonsloven § 4:

Eiendommen anses som ubebygd dersom bebyggelsen er ubrukelig pga. alder eller forfall. Det samme gjelder dersom det bare er gjort forberedelse til bygging slik som graving og utsprengning.

Eiendomsskatten er som kjent mye opp til kommunene selv. Vi har for tiden 356 av dem, hvis jeg ikke har kommet ut av tellingen. Hjemmelsgrunnlaget i eigedomsskattelova er vidt, og gjør at det er plass for lokale løsninger – og alle slags diskusjoner om hvordan man skal vurdere luftslott – enten det er hus under oppføring, eller bygninger til nedfalls: "Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke..."


Ved beregning av formuesskatt er bygningens status også et tema. Om formuesverdi av bolig under oppføring sier Skatteetaten i sin ABC: "Formuesverdi settes til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige boligen/fritidseiendommen."


Når er husdrømmen offisielt ikke lenger et luftslott? Vi mangler en felles juridisk definisjon, på tvers av alle lover. Forslag til skjæringstidspunkt, der andre holdepunkter mangler: Ved utstedelse av ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksattest) etter plan- og bygningsloven § 21-10.