Søk
  • Marianne Reusch

Nordkapp – Kan det fikses?

Friluftsloven spiller en rolle. Men på en annen måte enn mange tror.

Parkering og avgift. Konfliktnivået har vært høyt. Det samme er antallet utredninger, ekspertuttalelser, og rapporter. I kampens hete har noe grunnleggende gått under radaren.


Hvem glemte samordningsplikten? Interesser som ivaretas av forskjellige lover skal koordineres. Friluftsloven er intet unntak. Mer om dette straks. Men først:

Friluftsloven har ingen angreknapp for utbygging.

Man kan heller ikke nullstille etablert virksomhet gjennom ny arealplan.


Samordning – en plikt. I dag må de fleste spørsmål om utearealer (tilrettelegging, betaling eller opparbeiding) løses med flere lover - i kombinasjon. Friluftsloven gjelder ikke alene. Derfor er det regler om samordningsplikt. Kort fortalt: Hvis Nordkapp-avgiften trengte godkjenning etter friluftsloven § 14, skulle dette vært løst ved utbyggingen. For ordens skyld: Plikten til å samordne fantes også i den forrige plan- og bygningsloven fra 1985. I dag gjelder plan- og bygningsloven § 21-5 og byggesaksforskriften § 6-2. Man kommer seg ikke unna ved å kreve samtykke etter andre lover (f.eks. friluftsloven) - i ettertid.


Reguleringsplanen for Nordkapp fra 2000 viser at platået er regulert og opparbeidet til næringsvirksomhet i form av turistområde. Arbeid med ny plan er foreløpig ikke i mål. Jussen er enkel: Planen gjelder inntil den blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side, plan- og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd.

Mye kan gjøres i en ny plan. Men:

Reguleringsplaner har ikke tilbakevirkende kraft.

På Nordkapp er turistanlegg, bygningsmasse og opparbeidet uteanlegg med tilhørende avgift gjennomført i samsvar med plangrunnlaget. Ulovlig er det neppe. Men i dag kan man selvfølgelig tenke at dette burde vært gjort på en annen måte.


Ny plan virker fremover. Den opphever ikke eksisterende virksomhet. (Dette kalles planens rettsvirkning).

Det er lettere å planlegge seg inn i et problem, enn å planlegge seg ut av det.

Samordningsplikten gjelder også i arbeidet med nye planer. Dette sies klart i § 3-1:


"Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning…"


Formelen for fremtidig arealbruk (både på Nordkapp og andre steder) er slik: Ta utgangspunkt i det som allerede er etablert på stedet. Sørg for samordning av relevante interesser. Fortsett med en kombinasjon av politikk og forhandlinger, innenfor lovfestede rammer. Da kan man komme veldig langt.

Til slutt, et par ord om friluftsloven § 14. Bestemmelsen har fått mye oppmerksomhet. I dag spiller det egentlig bare en begrenset rolle hvordan denne bestemmelsen skal tolkes. Friluftsloven er ikke et verktøy for arealforvaltning. Den oppgaven skal løses gjennom plan- og bygningsloven, med tilhørende saksbehandlingsregler, rettssikkerhetsgarantier og samordningsoppgaver.