Søk
  • Marianne Reusch

Om steinkast – og mer moderne måleregler

Nordmenn er kjent for å være folkeslaget som måler avstanden til naboen i steinkast.


Vel, det finnes også andre, mer sympatiske, mer nøyaktige, og mer moderne måter å løse oppgaven på.


.

Meter og centimeter. Hovedregelen står i plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd. Et byggverk skal plasseres minimum 4 meter fra nabogrensen. Og så finnes det mange unntak, i begge retninger. På en aktuell tomt kan reguleringsplanen, dispensasjonsvedtak el. gjøre at avstand til naboeiendommen kan være kortere eller lengre.


Regel med lang historie. Krav om avstand til nabobygg har røtter helt tilbake til våre eldste bygningslover. Det handlet først og fremst om å forebygge brann. Etter flere dramatiske bybranner, ble krav om minsteavstand mellom husene et virkemiddel for tryggere bomiljø.


Øyemål holder ikke. Noen ganger kan det stå om bare noen små centimeter for å oppfylle avstandskravet. Det kreves nøyaktig oppmåling. Reglene som korrekt måling av avstand står i Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 6-3:


Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. Dersom byggverket har utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 m ut fra fasadelivet.